Kieltäytyminen vakaumuksen vastaisesta materiaalista ja opetuksesta koulussaVanhemmilla on oikeus kieltäytyä vakaumuksensa vastaisesta materiaalista ja opetuksesta koulussa. 
Oikeus kieltäytyä perustuu Suomen perustuslakiin ja Euroopan ihmisoikeussopimukseen.
Kiellon tarkoituksena on suojella oppilaita politisoituneelta, vääristelevältä tai muuten kyseenalaiselta kodin arvojen ja vakaumuksen vastaiselta vaikuttamiselta.

Kielto kannattaa lähettää sähköpostilla koulun rehtorille, luokan opettajalle, terveydenhoitajalle, opinto-ohjaajalle ja yleensäkin henkilöille , jotka osallistuvat kyseisen oppilaan opetukseen.

Tämän nettisivun tarkoituksena on lisätä tietoisuutta vanhempain oikeuksista, valottaa koulun ja kodin välisen yhteistyön sekä tiedotuksen tarpeellisuutta ja erityisesti auttaa vanhempia antamalla kiellosta tekstimallin tai valmiin lomakkeen, jonka vain allekirjoittaa ja toimittaa koululle.  Koulun ja kodin yhteistyötä arvostava valistunut koulu kunnioittaa vanhempien vakaumusta, välttelee materiaalia joka katsotaan kyseenalaiseksi kouluopetuksessa ja järjestää tarvittaessa korvaavaa opetusta.

   

Alla on kielto tekstimuodossa ja tulostettavassa pdf-muodossa se löytyy <tästä>.


(Huomaathan myös Aito avioliiton julkaisemat lomakkeet alempana)


Eriytetty opetus

Lapsemme eivät osallistu opetukseen eikä tilaisuuksiin, joissa käytetään etujärjestönäkemyksiin perustuvaa Seta: n materiaalia tai henkilöitä tai jossa on sukupuoli-ideologista sisältöä. Lapsillemme ei myöskään saa jaella Seta-materiaalia tai altistaa sille koulun tiloissa tai alueella. Tuollainen materiaali on ideologista, uskomuksiin perustuvaa ja (seksuaali)poliittista. Pyydämme korvaavaa neutraalia opetusta.

Kieltäytyminen koskee kaikkea opetusta, jossa esitetään virheellisesti sukupuolen olevan muuta kuin pysyvä synnynnäinen biologinen ominaisuus. Epäasiallista ja vailla todellisuuspohjaa on opettaa ideologisilla väitteillä:

  • "Ihmisellä on enemmän kuin 2 eri sukupuolta

  • "Voit valita itse oman sukupuolesi

  • "Tuntemus on sukupuoli

  • "Sukupuolen voi korjata

Esimerkkinä vääristelevää tietoa sisältävä Opetushallituksen opas ”Tasa-arvotyö on taitolaji”, joka käyttää virheellisessä merkityksessä ilmausta "sukupuolen moninaisuus", sisältää kaikki yllä luetellut virheet ja koostuu pääosin Seta-pohjaisesta sukupuoli-ideologisesta materiaalin uskomuksista. OPH on ilmoittanut 29.06.2018 että opas ei ole kouluja velvoittava. Se tarkoittaa, että siinä esitettyjä ideologisia mielipiteitä sukupuolesta ei ole kenenkään pakko opettaa vaan oppaan voi sivuuttaa. OPS ei aiheuta mitään vaatimusta kouluille opettaa sukupuolta ideologisena. Sukupuoli-ideologia ja siihen liittyvä ideologinen sukupuoli on uskomuksiin perustuva ideologinen asia, ei fakta, eikä sellaisen omaksumista saa vaatia poliittisesti ja uskonnollisesti neutraalissa koulussa.

Tämä koskee kaikkia oppikirjoja, joissa sukupuoli esitetään ideologisina uskomuksina eikä biologisena ominaisuutena. Oppilaalle tulee ilmaista selvästi, että tällöin sukupuolesta ei puhuta faktana, vaan kiistanalaisena sukupuoli-ideologisena uskomuksena. Suomen lainsäädäntö ja tasa-arvokäsite nojaa kahteen eri sukupuoleen. Epäselvässä tilanteessa opetuksessa käytetään määritelmää, että sukupuoli on pysyvä synnynnäinen biologinen ominaisuus ja eri sukupuolia ihmisellä on kaksi. Tarkempi tieteellinen jäsennys ihmisen sukupuolesta löytyy esimerkiksi netistä: Atte Komonen, Biologinen sukupuoli  https://journal.fi/tt/article/view/89802/49063 Uskonnon ja omantunnon vapaus

Jokaisella on uskonnon ja omantunnon vapaus.

Uskonnon ja omantunnon vapauteen sisältyy oikeus tunnustaa ja harjoittaa uskontoa, oikeus ilmaista vakaumus ja oikeus kuulua tai olla kuulumatta uskonnolliseen yhdyskuntaan. Kukaan ei ole velvollinen osallistumaan omantuntonsa vastaisesti uskonnon harjoittamiseen.Oikeus koulutukseen

Keneltäkään ei saa kieltää oikeutta koulutukseen. Hoitaessaan kasvatuksen ja opetuksen alalla omaksumiaan tehtäviä valtion tulee kunnioittaa vanhempien oikeutta varmistaa lapsilleen heidän omien uskonnollisten ja aatteellisten vakaumustensa mukainen kasvatus ja opetus.


Kiertely: "Noudatamme opetussuunnitelmaa"

Asiaa ei voi kiertää koulussa sanomalla "noudatamme opetussuunnitelmaa (OPS)". OPS on väistyvä määräys suhteessa valtiosopimukseen, perustuslakiin ja näiden perusteella laadittuun lainsäädäntöön. 

Setan seksuaalipoliittinen materiaali ei todellakaan kuulu kouluihin, se on koulujen neutraaliuden vastaista! Opetushallituksen julkaisema "Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014" ei vaadi opettamaan totuuden vastaisesti, että sukupuolia olisi ihmisellä enemmän kuin kaksi tai että "voit valita sukupuolesi itse, tuntemus on sukupuoli".  Tuollainen ideologinen sukupuoli on tuotu Setan materiaalista (OPH myöntänyt) myöhemmin julkaistuun "Tasa-arvotyö on taitolaji" (TOT) oppaaseen, joka ei ole kouluja velvoittava (OPH on ilmoittanut niin 29.6.2018) eikä sen sisältöä ideologisena materiaalina tulisi opettaa lainkaan.  Ideologisen sukupuolen opettaminen aiheuttaa nuorille terveyshaitan nyt Suomessakin räjähdysmäisesti lisääntyneenä sukupuolidysforiana.  Nuorten murrosiän epävarmuus kanavoituu sukupuolihämmennykseen, nuoret (etenkin tytöt) luulevat heidän sukupuolessaan olevan jotain vikaa ja hakeutuvat tutkimuksiin vaatien hoitoja. Jos he saisivat kasvaa rauhassa ilman vääränlaista tarjontaa, liki kaikki kasvavat aikuisena alkuperäiseeen sukupuoleensa. Täällä lastenlääkäri kertoo asiasta

Vanhempien on syytä silmätä myös uudempia terveystiedon oppikirjoja, joissa saatetaan tarjota ideologista sukupuolta tyyliin "voit valita itse sukupuolesi" tai väittää sukupuolia olevan enemmän kuin kaksi vedoten Setan vääristämään käsitteeseen "sukupuolen moninaisuudesta".  Tarkemmin tuosta asiasta voi lukea <täältä>.
  
Opetussuunnitelman lisäksi ja siitä riippumatta koulu ei saa loukata vanhempain oikeuksia. Vanhempain oikeudet on korkeampi sekä perustuslakiin että kansainväliseen sopimukseen kirjattu asia.


Aito avioliiton julkaisemat lomakkeet

Aito avioliitto ry on julkaissut lainsäädännön asiantuntijoiden myötävaikutuksella 09/2018 lomakkeet vanhempien avuksi.  Lomake löytyy erikseen liittyen päiväkoteihin ja kouluihin.

  <Varhaiskasvatuslomake>

  <Peruskoululomake>

Aito avioliitto ry tekee arvokasta työtä vanhempain ja lasten oikeuksien sekä sananvapauden alueella. Suosittelen lämpimästi tukemaan yhdistystä kenellä on siihen mahdollisuus. Yhdessä olemme enemmän! Voit liittyä mukaan jäseneksi <täällä>. Yhdistyksellä on myös rahankeräyslupa. Yhdistyksen työtä voi tukea lahjoituksin:   <Täällä>
 

Kieltoa vastustava koulu, mitä teen?


On äärimmäisen harvinaista, että koulu yrittää kieltäytyä vanhempain oikeuksien kunnioittamisesta, kun vanhemmat ilmaisevat tahtonsa opetuksen asiallisuuden suhteen. Hyvä niin, sillä vanhempien pyyntö ei yleensä aiheuta koululle suurtakaan vaivaa noudattaa sitä. Useamman vuoden seurantajakson aikana puhutaan yleensä yhdestä hankalasta koulusta kunakin vuonna ja kouluja on tuhansia Suomessa.  Vuonna 2020 on tullut tietoon vain kaksi tapausta, joissa vastustettiin kiistanalaisin perustein vanhempien tahtoa.

Nähdyissä ongelmatapauksissa rehtori oli vedonnut virheellisesti, että "Opetussuunnitelman (OPS) mukaisesta opetuksesta ei voi kieltäytyä", kun asian ydin on se, että epäasiallinen osuus opetuksesta on aivan muuta, kuin mihin opetussunnitelma velvoittaa.

Mikään OPS ei voi velvoittaa kiistanalaisten etujärjestönäkemysten ja suoranaisen ideologisen propagandan kuunteluun.

 Asiaa voi lähestyä kahdella vaihtoehtoisella tavalla:

  1. Yrittää oikaista rehtorin käsityksen.
  2. Ei välitä rehtorin käsityksestä.

Ensimmäinen kohta joko onnistuu johtaen sovintoratkaisuun järjestelyistä tai voi johtaa eipäs/juupas-erimielisyyteen esimerkiksi siitä, miltä osin koulun opetus on OPS:n mukaista.

Ellei rauhallisella ajatusten vaihdolla pääse asiassa yksimielisyyteen ja yhteiseen ratkaisuun, joka olisi tietysti toivottavaa myös koulun maineen ja julkisuuskuvan kannalta, on vanhemmilla toisena keinona ottaa jokin osa-alue opetuksesta itse hoidettavaksi ja koulu ei voi pakottaa oppilasta mihinkään.  Suomessa on oppivelvollisuus, mutta Suomessa ei ole koulupakkoa. Opetuksen voi toteuttaa kukin haluamallaan tavalla ilman kouluakin, yksityisopetuksella tai vaikka kotiopetuksella.

Eli jos rehtori ei halua kunnioittaa vanhempien kirjallisesti ilmaisemaa tahtoa neuvotteluista huolimatta, olemme kohdassa kaksi ja hänelle voi ilmaista lyhyesti:

"Koulu ei voi pakottaa oppilasta mihinkään. Perus- ja ihmisoikeuksiin vedoten ilmoitan, että vanhemmat huolehtivat itse perusopetuksen opetussuunnitelman tavoitteiden toteutumisesta tältä osin."

Nuoren ei tarvitse osallistua silloin kyseiseen osuuteen. 

Loppumietteitä

Itse koen, että jos koulu aiheuttaa ideologisella omapäisyydellään paljon vaivaa niin, että vanhemmat joutuvat järjestämään jonkun osa-alueen opetuksesta itse, niin tuollaisen koulun joutaisi joutua julkiseen häpeäpaaluun sosiaalisessa mediassa ideologisten käsitysten pakkosyöttäjänä. Samoin oppikirjoista kannattaa silmätä, onko jonkun toimijan ideologinen lobbaus korvannut reaalielämän tosiasiat. Koulukirjoilla ei ole mitään ennakkotarkastusta ollut enää pitkään aikaan ja voi arvata, että houkutus ideologisten näkemysten syöttöön nuorille sitä kautta on suuri.  Tämä ei koske pelkästään sukupuoli-ideologiaa, vaan hyvin monet muut poliittiset arvokysymykset: Energia-, maahanmuutto-, ruoan tuotanto ja maatalous-, ilmastopolitiikka,... näitä on paljon sekä erilaisia lobbausryhmiä että nykyään agressiivisia ryhmiä, jotka haluavat estää faktatiedon julkaisun ja korvata sen ideologioilla.    

<setakielto.pdf>

©2016-2020 Arto Jääskeläinen.  Kannanotot tällä sivustolla ovat henkilökohtaisia eivätkä edusta mitään yhteisöä. Päivitetty viimeksi 13.2.2023.